• MONAROV

סיכוני הטכנולוגיה המשמעותיים ב 2021 - הסקר השנתי התשיעי של חברת הייעוץ הבינלאומית Protiviti ו ISACA

רו"ח גיא מונרוב

סיכוני הטכנולוגיה המשמעותיים ביותר בשנת 2021 משקפים את "עולם הקורונה" ואת השפעתו על תגובת העסקים לסטטוס קוו החדש. עם זאת, ניכר כי לארגונים שנמצאים במיקום מתקדם על ספקטרום בשלות הטרנספורמציה הדיגיטלית, קיים יתרון מובהק להתמודדות טובה יותר עם אותם סיכונים.

במהלך חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, ארגון ISACA וחברת הייעוץ הבינלאומית Protiviti ערכו סקר גלובלי בו השתתפו למעלה מ-7,400 מבקרי מערכות מידע ואבטחת מידע וסייבר, על מנת להבין מה הם סיכוני הטכנולוגיה המהותיים שהארגון שלהם יתמודד עמם בשנת 2021. בנוסף, הסקר התייחס להשפעה של מגפת הקורונה הגלובלית על המאמצים ליישום טרנספורמציה דיגיטלית בארגון.

תוצאות הסקר ממחישות את אשר אנו חווים בחודשים האחרונים בישראל ובעולם, כאשר אבטחת סייבר, נושאי פרטיות, ציות רגולטורי, נתונים (דאטה), התאוששות מאסון וחששות נוספים הנובעים בצורה ישירה מנגיף הקורונה שמלווה אותנו בשנה האחרונה דורגו בין סיכוני הטכנולוגיה המהותיים בארגונים השונים ברחבי העולם.

מעניין לציין כי מהסקר עולה כי סיכוני הטכנולוגיה כפי שעלו בסקר דומים בין ענפי תעשיה ואזורים שונים בעולם, אך קיים שוני ניכר בין ארגונים המוגדרים ע"י עורכי הסקר "מובילים דיגיטליים", לבין ארגונים אחרים. כאשר חברות וארגונים אשר הוגדרו כ"מובילים דיגיטליים" ההשפעה של סיכונים אלו מטבע הדברים גבוהה יותר מצד אחד אך מהצד השני לאור התרבות הארגונית המכוונת טכנולוגיה אותם ארגונים מתייחסים לעולם הסיכונים באופן עקבי יותר והם נוטים לבצע הערכות סיכונים לביקורת טכנולוגית באופן רציף, תוך הבנת הצורך בגישה דינמית כזו הסביבה העסקית הנוכחית.

מהסקר ניתן לראות כי סיכונים, כגון: סייבר, פרטיות, ענן וטכנולוגיות מתקדמות שולטים בסיכוני הטכנולוגיה המובילים. סיכונים אלה, שכבר היו סיכונים בעלי רמת סיכון גבוהה בקרב רוב הארגונים, קיבלו משנה תוקף בזמנים המונעים על ידי נגיף קורונה של עבודה מרחוק ותהליכים עסקיים שעוצבו מחדש לאור זאת, וכן מהגברת השימוש באינטרנט של הדברים (IOT).

כצפוי, צוותי ביקורת טכנולוגיות מידע, במיוחד אלו ב"חברות הדיגיטליות", מרעננות את הערכות הסיכונים בתחום הטכנולוגי בתדירות גבוהה יותר בתגובה להשפעות הקשורות לנגיף קורונה ולשינויים המונעים על ידי טרנספורמציה דיגיטלית בארגון דבר שמביא להתמודדות טובה יותר עם אותם סיכונים.

בישראל ניתן לראות כי המצב דומה. לאור עלייה בהתקפות הסייבר בחודשים האחרונים, ראה מקרה שירביט וכן לאור שינוי תהליכי העבודה והמעבר לעבודה מהבית כלל הסיכונים שהופיעו בסקר באים לידי ביטוי גם אצלנו. נכון שחברות ישכילו להבין מבעוד מועד כי הם אינן חסינות בפני אותם סיכונים ושיש לגבש דרך התמודדות עימם ומוטב שעה אחת קודם.


לתוצאות הסקר המלא:

https://www.protiviti.com/US-en/2021-it-audit-survey?utm_source=DySig&utm_medium=social&utm_campaign=ITAuditSurv2021