Sustainable Energy

השקעות אחראיות (ESG)

בשנים האחרונות חל גידול בעולם של השקעה אחראית, המביאה בחשבון מלבד הרווח הכלכלי גם את הרווח הסביבתי והחברתי של ההשקעה. 

באפריל 2021, לאחר שערכה התייעצות ציבורית באשר לחובת הדיווח של החברות הנסחרות בבורסה לדווח על הסיכונים הסביבתיים והחברתיים שהן חשופות אליהם, פרסמה רשות ניירות ערך מתווה מוצע לגילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG. הרשות קוראת וממליצה לכלל התאגידים המדווחים אשר ניירות הערך שלהם נסחרים בבורסה, לפרסם לציבור המשקיעים ושאר מחזיקי העניין בהם דוח אחריות תאגידית שנתי, על בסיס וולונטרי.

הרשות ממליצה לפרסם הדוח באתר האינטרנט של התאגיד. תאגיד שירצה בכך יוכל לשלוח עותק לרשות בכדי שזה יפורסם בעמוד ייעודי באתר הרשות. הדוח יוכן על בסיס קריטריונים בינלאומיים מקובלים דוגמת GRI או SASB. כמו כן מעודדת הרשות לפרסם את הדוח בשפה האנגלית, פרסום הישרת את האינטרס של תאגידים מדווחים המעוניינים כי משקיעים בינלאומיים, כמו גם חברות דירוג, ייחשפו לדוח האחריות התאגידית שיפורסם.

 

משרדנו מונרוב ושות' מסייע בנושא השקעות אחראיות ESG לארגונים ובכלל זה בהגדרת ותחזוקת המידע והנתונים הנדרשים לביצוע ההערכה ובניית תוכניות עבודה לטיפול בפערים, שיפור ההערכה והדירוג המתקבל מגופי הדירוג.