Analyzing Scans

ניתוח אנומליות בנתונים

קביעת חוקים או הקבצה ללא היכרות מוקדמת עם הנתונים ומציאת חריגים לאותם חוקים או קבוצות

 • אנו לא יודעים איזה קבוצות אנו מחפשים.

 • חריגה מהקבוצות עלולה לסמן בעיה.

 • אין שילוב של ידע עסקי בשלב הראשון.

 • נועד לתפוס תבניות בנתונים שקשה למצוא אותן בעין אנושית ומאידך לוקחים המון זמן.

 

כיצד איתור אנומליות יכול לסייע לביקורת, הבקרה ואיתור מעילות והונאות?

 • חסכון זמן בביצוע בדיקות קשרים מתוחכמות שהיה נדרש לתכנן או לנחש מראש.

 • איתור תופעות סטטיסטיות שלא היו נמצאות באמצעות חוקים עסקיים בלבד.

 • כיסוי נרחב יותר של הביקורת ורמת ביטחון גבוהה יותר.

 • מאלץ חשיבה עסקית מחוץ לקופסא.

 • יכול לחסוך גם חלק מבדיקות החוקים העסקיים עצמם.

 

מערכת לאיתור אנומליות מאפשרת:

 • ניתוחים בלחיצת כפתור.

 • קביעת ספי מובהקות ופרמטרים שונים לניתוח.

 • בניית חוקים אסוציאטיביים שונים כמו If-Then, נוסחאות ו Outstanding Rules.

 • ויזואליזציה של החוק.

 • יצוא החוק לשפה מוכרת ונוחה להטמעה במערכות תפעוליות.