• MONAROV

טיוטת תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) (הוראת שעה), תשפ"א -2021

עודכן: 16 במאי 2021

נגיף הקורונה אשר מלווה את האנושות בצורה גלויה החל מסוף 2019 ובישראל החל מפברואר 2020 ייצר אתגרים לרבים לחברות וארגונים. אתגרים שלעיתים זו הפעם הראשונה להם נחשף הארגון.

במצבי משבר מסוג זה תפקיד הדירקטוריון מקבל משנה חשיבות בקביעת האסטרטגיה ומדיניות הארגון, ופיקוח על יישומם בפועל. על הפעילות השגרתית של הדירקטוריון, עליו לגבש את תהליך עבודתו בעת משבר, לדוגמא: הקמת ועדה מצומצמת מחברי הדירקטוריון אשר תלווה את ההנהלה, הגדרת תכיפות העדכונים אשר נדרשים להתקבל מהחברה ומהותם ועוד.

בנוסף מחובתו של הדירקטור, המכהן במועצת המנהלים שאחראי כאמור על קביעת המדיניות והפיקוח על יישומה להדריך ולקבל תשובות למספר שאלות מהותיות אשר מולן הארגונים נדרשים להתמודד בימים מאתגרים אלו, תוך דרישה מהנהלת הארגון לפעול לצמצום הסיכונים מולם החברה עומדת, כגון: תזרים המזומנים, אשראי, פעילות נוסטרו, אבטחת מידע וסייבר, עבודת הביקורת הפנימית, אסטרטגיית יציאה מהמשבר, ניצול הזדמנויות ועוד.

אך אליה וקוץ בה, נגיף הקורונה אשר מלווה אותנו בשנה וקצת האחרונות דרש מאתנו מצד אחד מעורבות והשקעה גדולה מאד הדירקטורים בחברות ומהצד השני לאור האיסור לקיום ישיבות פיזיות נפגע התגמול של אותם דירקטורים, שכן תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן- תקנות הגמול) קובעות כי דירקטור חיצוני יהיה זכאי ל-60% מגמול ההשתתפות עבור ישיבה באמצעי תקשורת. יצא מכך כי מצד אחד החברות לא יכלו לתגמל את הדירקטורים תגמול מלא בגין השתתפותם באותן ישיבות ומהצד השני העומס אשר נפל על אותם דירקטוריונים גדל בצורה ניכרת לאור האתגרים אשר עמדו בפני אותן חברות.


כנראה שקול זעקתם של הדירקטורים נשמע, ובסוף מרץ 2021 פורסמה טיוטת תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשפ"א-2021, בה מוצע לקבוע כי דירקטוריון חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב שחלות עליה תקנות הגמול יהיה רשאי להחליט כי בתקופת ההגבלות תשלם החברה גמול מלא על ישיבה שמטבעה ומהותה היתה נערכת כישיבה בנוכחות פיזית אולם נערכה באמצעי תקשורת עקב מניעה או הצדקה אחרת הנובעת ממגבלות התקופה לערכה כישיבה רגילה (התקופה - החל מ 14 במארס 2020 וכל עוד קיימת הכרזה תקפה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020). סיווג ישיבה כאמור יעשה על ידי דירקטוריון החברה בהתאם לאמות מידה שיקבע מראש, והוא יחול על כל הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה בצורה אחידה.

לפי טיוטת התקנות אכן אפשר לאשרר זאת רטרואקטיבית החל מפרוץ הנגיף בישראל (14 במארס 2020).


חברות נתקלו בבעיה בנושא, שכן מצד אחד לא יכלו לשלם תגמול מלא לדירקטורים לאור החוק הקיים ומהצד השני אותם דירקטורים נדרשו למאמץ גדול יותר. חברות אשר החליטו לשלם תגמול מלא בעצם עברו על החוק והתיקון המוצע יעשה צדק אשר נדרש היה לעשותו כבר לפני חודשים רבים. לאור ההתפתחות האמצעים האלקטרוניים, כגון:הזום, אשר מאפשרים לנו לקיים ישיבות (לעיתים אמצעי זה הינו הרבה יותר אפקטיבי מישיבה פיזית ואף חוסך משאבים רבים), נכון יהיה כי משרד המשפטים יבטל את ההתניה לגבי גובה התשלום ויגדיר גובה תעריף אחיד לכלל סוגי הישיבות. (הדבר דומה לעובדים אשר עבדו מהבית תקופה ארוכה ובמקרה זה לא היה עולה על הדעת לקצץ את שכרם היות ולא יכלו להגיע פיזית למקום עבודתם כאשר הם ממשיכים כל העת בביצוע עבודתם).


לטיוטת התקנות לחץ כאן - הערות לטיוטה ניתן להעביר עד ה 19 באפריל 2021.

מאמר דעה בנושא של רו"ח גיא מונרוב באתר גלובס.