Dollars

ISO 37001   מערכת ניהול מניעת שוחד תקן

לאחרונה עלתה לכותרות שורת חקירות כנגד חברות ואנשי עסקים ישראלים על רקע חשד למתן שוחד לעובדי ציבור זרים. מתן שוחד אינו רק עבירה פלילית אלא הוא גם חושף את הארגון ומנהליו לקנסות בסכומים של מיליוני דולרים.
ממשלות נאבקות בשוחד באמצעות הסכמים בינלאומיים, כגון האמנה של “הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי בדבר המאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות”, “אמנת האומות המאוחדות נגד שחיתות” ובאמצעות החוקים במדינותיהן.
עם זאת, החוק לבדו אינו מספיק כדי לפתור את בעיית השוחד והארגונים נושאים באחריות לתרום באופן יזום למלחמה בשוחד.
באוקטובר 2016 פורסם תקן ISO37001 – 
“מערכות ניהול למניעת שוחד” (Anti-bribery management systems) על ידי ארגון ISO העולמי, שמטרתו מניעת וצמצום מעורבותם של ארגונים ונציגיהם בעבירות שוחד. תקן ISO37001 אף אומץ לאחרונה ע”י ועדת התקינה להבטחת איכות ומהימנות של מכון התקנים הישראלי.
תקן ISO37001 דורש מארגונים ליישם באופן סביר ומידתי שורת צעדים ובקרות כדי לזהות, להתמודד, לצמצם ולמנוע מתן או קבלת שוחד.
להלן עיקרי הדרישות של תקן ISO37001:
•    ניהול מנהיגות, מחויבות ואחריות;
•    הגברת מודעות של הדרגים השונים ללוחמה בשוחד;
•    ביצוע סקר סיכוני שוחד;
•    הקמת גוף ארגוני אחראי אכיפה;
•    המלצה לשילוב תקן ISO37001 במערך הביקורת הפנימית בחברה;
•    דרישה לניטור, דיווח, חקירה וסקירה אפקטיביים של מקרי שוחד.
•    הטמעת בקרות במחלקות כספים, רכש והתקשרויות;
•    הגדרת פעולה מתקנת ושיפור מתמיד;
•    דרישה לביצוע בדיקת נאותות (Due diligence) לעובדים ושותפים עסקיים;
יישום התקן מתאים לארגונים קטנים, בינוניים וגדולים בכל המגזרים, לרבות המגזר הציבורי, הפרטי ומגזר המלכ”רים.
 
הליך הסמכה
יישום דרישות התקן מאפשר לארגון לקבל הכרה בינלאומית כארגון הנוקט באמצעים סבירים על מנת לצמצם עד כמה שניתן מעורבות עובדים ושותפים עסקיים במתן או בקבלת שוחד.
השלבים לקבלת תעודה הסמכה
1.    הטמעת מדיניות למניעת שוחד בארגון בהתבסס על דרישות תקן .ISO37001
2.    עריכת ביקורת בלתי תלויה ע”י מבקר “אנטי שוחד” מוסמך. והגשת ממצאי הביקורת להנהלת הארגון.
3.    מבקר “אנטי שוחד” יגיש לגוף המסמיך המלצה לפיה הארגון עמד בדרישות התקן.
4.    עריכת ביקורת מצומצמת ע”י הגוף המסמיך לעמידה בדרישות התקן.
5.    קבלת תעודת הסמכה והכרה עולמית.
בתעודה יקבע על ידי הגוף המסמיך היקף יישום התקן בארגון, למשל:
•    בארגון קיימת מערכת לניהול מניעת שוחד במחלקות הרכש והכספים.
•    הארגון מוסמך לפיתוח מדיניות ולמתן הדרכות לעובדים ללוחמה בשוחד ע”י שותפים עסקיים בינלאומיים.
לצוות מונרוב ושות’  ניסיון עשיר בביצוע ביקורות בנושא ציות ואירועי שוחד במגוון רחב של ארגונים גדולים.
נשמח לסייע גם לכם ביישום והטמעת התקן ולהפוך את ארגונכם לנקי ובטוח יותר.