Newspapers

GDPR – החוק האירופאי החדש להגנת המידע

General Data Protection Regulation או בקיצור GDPR – חוק החדש להגנת המידע של האיחוד האירופי צפוי להיכנס לתוקף במאי 2018.
GDPR קובע כללים לשמירה על חשאיות ואבטחת המידע של תושבי האיחוד האירופי.
על מי חלים תקנות ה-GDPR?
GDPR חל על ארגונים בעלי מושב באיחוד האירופי (גם כאשר עיבוד המידע בפועל לא נעשה שם), על חברות המשווקות ומוכרות מוצרים ושירותים לתושבי האיחוד ועל כל גורם שמנטר את פעילות תושבי האיחוד.
GDPR לא חל על מידע שמשמש לצרכים אישיים, לצרכי חקירה ומניעת עבירות פליליות ולצרכי ביטחון לאומי.
סנקציות נגד מפירי GDPR
מפירי הוראות GDPR ישלמו עד ארבעה אחוזים מהתוצר השנתי הגלובאלי שלהם או 20 מיליון אירו לפי הגבוה מבין השניים – זהו גובה הקנס המנהלי שיוכלו לגבות רשויות הגנת המידע האירופיות ללא צורך באישור בית משפט.
משרדנו מספק את השירותים הבאים בתחום:
•    סיוע ביישום ת”י 27001 ISO – מערכת ניהול אבטחת מידע.
•    ייעוץ וביצוע סקר פערים (סקר ציות) למול GDPR.
•    ייעוץ וביצוע סקר פערים (סקר ציות) למול תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע”ז – 2017.
חשוב לכם להיערך היטב לתקנות GDPR? מונרוב ושות’ ישמחו לסייע לכם.