Coins

ניהול מחלקות כספים

:במסגרת שירות זה, סמנכ"ל כספים יעודי מטעמינו מסייע בכל הפן הפיננסי-כספי בחברה לרבות

הכנת תקציב שנתי -

 - דיווחים שוטפים ומדידת ביצועי החברה -

-  ניהול ותכנון תזרים המזומנים

- תמחור

- ייצוג מול הבנקים והגשה לקרנות סיוע במידת הצורך

- במידת הצורך, ניהול אנשי כספים כגון מנהל/ת חשבונות והממשק מול רו"ח חיצוני

- ניתוח עלויות והתייעלות בהוצאות

- כל נושא פיננסי אחר

.שירות זה ניתן ע"י צוות מנוסה המורכב ממנהלי כספים, חשבים, רו"ח וכיו"ב