Mac Desktop

ממשל טכנולוגיות CobiT® – IT

ארגונים רבים כיום מבינים יותר ויותר את התועלת בטכנולוגיות המידע (IT) ומשתמשים בידע הזה בכדי להעלות את הערך לבעלי העניין. ממשל טכנולוגיות המידע הינו חלק משמעותי ובלתי נפרד מהממשל התאגידי של הארגון ומכיל את המבנה והתהליכים הארגוניים המבטיחים שה-IT של הארגון יתמוך ויסייע בהשגת מטרות הארגון ויעדיו.
כיום יותר ויותר תהליכים עסקיים תלויים באופן משמעותי ב-IT, דרישות הרגולציה הולכות וגדלות וקיימת חשיבות רבה לניהול הסיכונים בצורה אפקטיבית. בכדי לסייע לארגונים לעמוד בהצלחה באתגרים העסקיים של היום, פורסם CobiT® .
(Control Objectives for Information and related Technology).
CobiT®  הינו מסגרת עבודה ומערכת כלים התומכת בממשל טכנולוגיות המידע.
 CobiT®מסייע למנהלים לגשר על הפער בין דרישות הבקרה, והסיכונים עסקיים, מאפשר לפתח מדיניות ברורה ויישום Good Practice לבקרה על IT. כמו כן CobiT® מדגיש את התאימות לרגולציה ומסייע לארגונים להגדיל את הערך של מערכות המידע לארגון.
משרד מונרוב ושות’ מסייע למנהלי מערכות מידע ביישום והטמעת  CobiT® בארגון ובביצוע ניתוח פערים (Gap Analysis) לצורך בחינת עמידת הארגון במסגרת העבודה.