Judge

חוק המזומן 

השלכות החוק והצורך בהיערכות מתאימה. חוק צמצום השימוש במזומן נכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019.
המטרה של החוק היא קביעת הגבלות על השימוש בכסף מזומן ובשיקים, זאת על מנת לצמצם את פעילות ההון השחור במדינה והמאבק בפעילות הפלילית כגון פשיעה, העלמת של מס, טרור, הלבנת הון ועוד.

 

מהן ההגבלות החדשות לעניין תשלום במזומן?
1.תשלום של עסקה במזומן עד סכום של 11,000 ש”ח, במידה ונותן או מקבל התשלום הוא בעל עסק.
2.תשלום של עד 50,000 ש”ח, כששני הצדדים בעסקה אינם בעלי עסק.
3.תשלום של עד 55,000 ש”ח במזומן, במידה ואחד הצדדים בעסקה הוא תייר.
4.תשלום או קבלה של מזומן עבור שכר עבודה, הלוואה או תרומה, למעט הלוואה מגוף פיננסי מפוקח, מוגבל ל 11,000 ₪.
5.קבלה או תשלום במזומן עבור מתנה, מוגבל לסכום של עד 55,000 ₪.
6.רואי חשבון ועורכי דין, לא יוכלו לקבל תשלום במזומן, מעבר לסכומים המפורטים.
הגבלות אלו עבור שימוש במזומן, אינן חלות על קבלת מזומן ע”י רשויות המדינה (בכפוף לסכום אשר יקבע ע”י שר האוצר), ועל עסקאות או העברת מזומן בין קרובי משפחה שאינם תשלום עבור שכר עבודה.


מהן ההגבלות החדשות לעניין תשלום בשיק?
1.איסור על תשלום בשיק או על קבלת שיק מבלי שפרטי המשלם כתובים על השיק, כאשר מוסר השיק או מקבל השיק הוא בעל עסק.
2.איסור על מתן שיק בסכום העולה על  5,000 ש”ח, במידה ומוסר או מקבל השיק אינם בעלי עסק.
3.בנקים לא יוכלו לפרוע שיקים ללא שמו של הנפרע נקוב בו, או שיק מוסב העולה על סכום של 10,000 ש”ח, במידה והוא הוסב יותר מפעם אחת או במידה ולא נקובים בו שם ותעודת הזהות של המסב.
קנסות על עבירות חוק המזומן ותפקיד עו”ד פלילי
בעל עסק שימצא מפר את המגבלות, מסתכן בעיצומים כספיים וקנסות והרשויות, ועל מפרי החוק שאינם בעלי עסק, יוטלו קנסות פליליים, וזאת בהתאם לסכום ההפרה. כמו כן, במידה ויהיה ניסיון להתחמק מהחוק, דבר זה ייחשב כעבירה פלילית אשר יכולה להוביל לשלוש שנות מאסר.
אנו מספקים את השירותים הרלבנטיים הבאים:
•    סיוע באיתור פעילויות כאמור, באמצעות מערכת תחקור נתונים – ACL, תוך הבניית לוגים בפלטפורמה של מערכת בקרה פעילה לניטור שוטף אצל גורמי הבקרה ו/או ממונה איסור הלבנת הון.
•    ייעוץ בהגדרת והטמעת תהליכי ומנגנוני בקרה בארגון בכל הקשור למגבלות החדשות לפעילות במזומן/שיקים.
•    ביצוע ביקורת בנושא – לבחינת נאותות העמידה של הארגון בסוגיות הנגזרות מהחוק, לרבות בחינת מנגנוני האיתור, הבקרה, המניעה והאכיפה.