Working on Laptop

בקרת איכות על מערך הביקורת הפנימית 

בהתאם לתקן  QAR – Quality Assurance Review) 1300) של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (ה- IIA), יש לבצע סקר הבטחת איכות של מערך הביקורת הפנימית אחת לחמש שנים.
בישראל אימצו את התקן מספר גופים וביניהם משרד האוצר אגף שוק ההון בחוזר גופים מוסדיים 2007-9-14 אשר קבע כי אחת לחמש שנים לפחות תיבחן פעילות מערך הביקורת הפנימית על ידי גורם בלתי תלוי שמינתה ועדת הביקורת.
וכן רשות החברות הממשלתית אשר קבעה כי חברה ממשלתית נדרשת לבצע בדיקת איכות הביקורת הפנימית על ידי גורם חיצוני שנבחר על ידי הדירקטוריון, לאחר היוועצות עם ועדת הביקורת ובאישור הרשות.
לבדיקת איכות הביקורת הפנימית שני רבדים: הראשון מתייחס לבדיקת מערך הביקורת הפנימית בחברה, לרבות היחסים בין האורגנים השונים בחברה הנוגעים להליך הביקורת ובדיקה כיצד נוהגים האורגנים השונים בחברה בדוחות, בממצאים ובהמלצות המועלים בדוחות. הרובד השני מתייחס לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו ותפקוד המבקר הפנימי לקידום מטרות הביקורת הפנימית בחברה.
אנו מציעים לערוך בחינה מקיפה של מערך הביקורת הפנימית בהתאם לכללים ולמתודולוגיה שנקבעו בתקן הבינלאומי.
תוצר העבודה יהיה דוח מקיף שיציג את ממצאי בחינת מערך הביקורת בהתאם לכללים ולמתודולוגיה בנושא וכוללת בדיקה מקיפה של פעילויות מערך הביקורת הפנימית בארגון.


השירות המוצע על ידינו ניתן בשני אופנים:
•    סיוע למבקר הפנימי בהכנה למבדק הבלתי תלוי וביצוע בדיקה עצמית (Self-Assessment).
•    בדיקה בלתי תלויה של מערך הביקורת הפנימית בהתאם לדרישות הרגולציה והמתודולוגיה בנושא.

 

צוות המשרד אשר יבצע את העבודה הינו בוגר קורס הכשרת והסמכת סוקרים להבטחת איכות ביחידות ביקורת פנימית של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) ובעל ניסיון כמבקר פנימי ראשי במספר רב של ארגונים וחברות וביצוע בדיקה מסוג זה במספר ארגונים. .