Yen Bills and Coins

בנקאות

מאז ומתמיד נחשב מגזר הבנקאות למוטה רגולציה. השתת רגולציה הינה כורח המציאות לנוכח העובדה כי הפעילויות ותחום העיסוק במגזר זה חשופים, אינהרנטית, לסיכונים ברמה גבוהה.
מגזר הבנקאות פועל בסביבה דינאמית מאוד וחשוף לשינויים ותמורות בעלות השלכות מרחיקות לכת.
המשבר העולמי שפקד את הענף בעבר ואירועי מעילה והונאה שונים שנחשפו בשנים האחרונות, הגבירו את הצורך בעיגון, טיוב ושיפור מעמדם של מנגנוני בקרה, לרבות קביעת כלי וגופי בקרה בארגון, תהליכי אכיפה וכדומה.
לנוכח העובדה כי כשלים בפעילות בנקאית עלולים לגרום לנזקים משמעותיים מאוד, הן ברמה המקרו-כלכלית והן ברמת הלקוח הבודד, הרגולטורים (בארץ ובעולם) מצאו לנכון להסדיר את הפעילות במגזר הבנקאות באמצעות מערכת חוקים והנחיות, קיום בקרות תדירות ואכיפתן הנאותה.
בנק ישראל מפרסם ומעדכן באופן שוטף את החקיקה וההוראות השונות החלות על התאגידים הבנקאיים בארץ, ומבצע פיקוח צמוד על פעילות התאגידים הבנקאיים באמצעות המפקח על הבנקים.
החקיקה וההוראות מקיפות את כל תחומי הפעילות בהם עוסקים התאגידים הבנקאיים, תוך אימוץ תמורות מהרגולציה הבינלאומית בענף בהתאמות הנדרשות. במסגרת זו מפרסם בנק ישראל את הוראות ניהול בנקאי תקין (נ.ב.ת) של המפקח על הבנקים, חוזרים ומכתבים, המתייחסים לתחומים הרלוונטיים בפעילות התאגידים הבנקאיים, כשהמרכזיים בהם:

 • אבטחת מידע וסייבר

 • בנקאות בתקשורת

 • מדידה והלימות הון  – הון פיקוחי, יחסי מינוף וכיסוי נזילות ועד.

 • ניהול ובקרה – דירקטוריון והנהלה, דוחות כספיים, קצין ציות ועוד.

 • אשראי והשקעות – יחס הון מזערי, עסקות עם אנשים קשורים, קבוצות לווים, הפרשה לחובות מסופקים וטיפול בחובות בעייתיים, בקרת אשראי, פעילות בשוק ההון ועוד.

 • סיכונים פיננסיים – חלוקת דיבידנד, עסקות עתידיות, פעילות בשוק המעו”ף, ניהול סיכונים ועוד.

 • סיכוני ניהול – מעילות והונאות, ניהול טכנולוגיית המידע, ביטוח בנקאי, רוטציה וחופשה רציפה ועוד.

 • סוגיות שבין הבנק ללקוח – שירותים תפעוליים, ניהול חשבונות, עמלות, דיוור ועוד.

 • ניהול חשבונות לקוחות.

 • הלוואות.

 • ניירות ערך

 • כרטיסי אשראי.

בנק ישראל שם דגש על בדיקת נאותות גופי הבקרה והפיקוח השונים המחויבים לפעול בכלל התאגידים הבנקאיים, ובהם: מבקר פנימי, מנהל סיכונים ובקר סיכונים, קצין ציות, ממונה על איסור הלבנת הון, בקר אשראי.
 
צוות משרדנו צבר ניסיון רב בענף הבנקאי בתחומים הבאים:

 • ביקורת פנימית במגוון רחב המקיף את כלל תחומי הפעילות ואת יחידות הבנק השונות, לרבות: השקעות, אשראי, פעילות חדרי עסקות, פעילות קציני הציות, ממונה איסור הלבנת הון, היחידות המשפטיות, פעילות סניפי הבנק, פעילות יחידות המטה השונות ובכלל זה יחידות תפעוליות, בדיקת מדיניות ויישום נהלים, תגמול ושכר ומשאבי אנוש.

 • בדיקות ייעודיות לבחינת עמידת התאגיד הבנקאי בדרישות חוק ותקנות.

 • ביקורת מערכות מידע, כולל: מדיניות, אופן ניהול המשתמשים, תהליכי פיתוח תוכנה וניהול שינויים, טיפול בתקלות, גיבויים, היערכות לשעת חירום ובדיקות אנליטיות מתקדמות.

 • ביקורת אבטחת מידע וסייבר, כולל: בדיקת מדיניות אבטחת מידע, אבטחת אפליקציות, טיפול באירועי אבטחת מידע, אבטחה פיזית, תקשורת נתונים, מבדקי חדירה, עמידה בתקנות הגנת הפרטיות – אבטחת מידע, ניהול עדכוני תוכנה ועוד.

 • ביצוע סקרים: סקרי סיכונים תפעוליים לרבות סקרי מעילות והונאות, סקרי ציות. מיפוי, כתיבה ועדכון נהלים.

 • ליווי וביצוע סקירות בלתי תלויות בנושא ה-ICAAP.

 

לשותף האחראי על מגזר הבנקאות ניסיון של כ-20 שנים בביקורת פנימית וניהול ובקרת סיכונים וכן צוות מיומן ומנוסה במגזר זה, שהינו בעל היכרות מעמיקה בכל הקשור לרגולציה, וכן הכשרות פורמאליות רלבנטיות ייעודיות, המבצע פרויקטים שונים ומגוונים – ביקורת, סקרים וכדומה בתאגידים בנקאיים.