Calculator

ביקורת שכר עובדי קבלן

ב 19 בדצמבר 2011 פורסם החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה התשע”ב. החוק שנכנס לתוקף ב 19 ביוני 2012 מטיל אחריות פלילית ואזרחית על מעבידים ועל מקבלי שירותים מקבלני כוח אדם בתחום השמירה, אבטחה והסעדה בכל הקשור להפרות הקשורות לדיני עבודה.
בין השאר מגדיר החוק עיצומים כספיים על מפירי החוק במישור המנהלי ובמישור המשפטי האחריות הפלילית יכולה להיות מוטלת על מנכ”ל החברה אשר הזמינה את השירות.
הגנות העיקריות בחוק הן במישור האזרחי (ס’ 27) והן במישור הפלילי (ס’ 33) האישי, הן הסתמכות בתום לב על בדיקות תקופתיות שבוצעו בסמוך למועד ההפרה.
סעיף 54 לחוק מציב הוראת שעה בדבר הבדיקות התקופתיות הנדרשות וקובע כי הבדיקות יבוצעו על ידי רואה חשבון בלבד על מדגם של לפחות 10% מהעובדים.
מצ”ב קישור לנוסח המלא של החוק.
שירותי המשרד בתחום ביקורת שכר עובדי קבלן
לאור הניסיון העשיר של משרדנו בתחום ביקורת שכר בכלל וביקורת שכר ממוחשבת, משרדנו מציע לבצע בדיקה תקופתית בהתאם לדרישות החוק.
הבדיקות המוצעות על ידנו יכללו ניתוחי קבצי השכר של עובדי הקבלן המועסקים בחברה, בדיקת תשלומים סוציאליים כגון: שעות נוספות, חסכון פנסיוני, חופשות, ימי מחלה, הוצאות נסיעה בדיקת אסמכתאות ועוד.
בנוסף אנו עורכים תשאול עובדי הקבלן לקבלת תמונה מקיפה על אופי העסקתם וחשיפה להפרות חוק.
צוות המשרד רכש ניסיון רב בביקורות שכר ובדיקות ציות לחוק. בנוסף משרד רו”ח מונרוב הינו המשווק הבלעדי של תכנת הביקורת ACL  בישראל, אשר מאפשרת ביצוע בדיקה ממוחשבת ותחקור נתונים של קבצי שכר.