Computer Sketch

ביקורת מערכות מידע

בארגונים רבים מערכות המידע הממוחשבות הן חלק אינטגרלי בתהליכי העבודה. הצורך להסתמך על המידע המופק והמעובד ממערכות המידע דורש מהארגונים לוודא את נכונות, שלמות ודיוק המידע השמור בהן.
במשרד מונרוב ושות’  צוות עובדים מיומן המורכב מרואי חשבון בעלי השכלה וידע בתחום המחשוב ומערכות המידע, בעלי ניסיון בביצוע מאות עבודות בתחום מערכות המידע במגוון רחב של ארגונים ובמערכות מידע שונות.
שירותי ביקורת מערכות מידע ניתנים למבקרים פנימיים, מנהלי מערכות מידע וקציני אבטחת מידע בארגונים.
בין השירותים הניתנים:
•    ביצוע ביקורת מערכות מידע.
•    יעוץ בנושאי יישום והטמעה של מערכות מידע.
•    סיוע בעיצוב בקרות אוטומטיות ובחינת יעילות של תהליכים ממוחשבים.
•    ביצוע סקרי סיכונים טכנולוגיים.
•    ניהול סיכונים במערכות ERP. 
•    ייעוץ בעיצוב מדיניות מחלקת מערכות המידע.
•    ייעוץ בהגדרת תהליכי עבודה במחלקת מערכות מידע כגון: ניהול שינויים ופיתוח, תפעול ועוד.
•    ייעוץ לצורך עמידה בהוראות חוק ותקנות שונות (הוראת ניהול בנקאי תקין מס’ 357, Sarbanes-Oxley Act).
•    בניית תוכנית היערכות לשעת חירום.