Dollars

ביטוח

בתקופה האחרונה מתרבות דרישות הרגולציה בתחום הביטוח, בין היתר בנושאים – מניעת מעילות והונאות ניהול סיכוני אבטחת מידע, עבודת דירקטוריון וועדותיו, מערך הבקרה הפנימית בגופים מוסדיים.
על מנת לעמוד בדרישות ולהימנע מסנקציות, על החברה להתכונן בהתאם.
אנו במונרוב מציעים שירותי ביקורת פנימית, בקרה וניהול סיכונים למגזר הביטוח ושוק ההון.


הבדיקות המוצעות על ידינו כוללות:

  • בדיקת עמידת החברה בדרישות החוק והתקנות.

  • סקר הונאות מעילות.

  • עמידה במדיניות ההשקעות – בדיקת עמידת ביצוע ההשקעות בפועל במדיניות ההשקעות כפי שנקבעה מראש,  וכן וידוי כי ישנן בקרות מתאימות לבדיקת העמידה.

  • ביקורת מערכות מידע – מדיניות ונהלים, אופן ניהול המשתמשים, תהליכי פיתוח תוכנה וניהול שינויים, טיפול בתקלות, גיבויים, היערכות לשעת חירום ובדיקות אנליטיות מתקדמות באמצעות כלי ניתוח ייעודיים (כגון: ACL).

  • ביקורת אבטחת מידע, כולל: בדיקת מדיניות אבטחת מידע, אבטחת אפליקציות, מערכות הפעלה, הרשת הפנימית ובסיסי נתונים, אבטחה פיזית, תקשורת נתונים ועוד.

  • ביקורות במגוון הנושאים השוטפים (מחלקות התביעות השונות, חיתום, כח אדם ושכר, פיקוח על אמצעי תשלום ועוד). סקירת פעילות של סוכנויות ביטוח המוחזקות ע”י החברה – אופן הפיקוח על אמצעי התשלום, גביית פרמיה ממבוטחים ועמידה בנהלי העבודה של החברה.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בתחום ואנו עובדים עם מרבית חברות הביטוח ובכלל זה, כלל , מנורה, מגדל , רשות שוק ההון ועוד.