Special Effects

אסטרטגיית מערכות מידע

ניתוח תכנית אסטרטגית למחשוב ובנית תוכנית עבודה רב שנתית; ניתוח תהליכי העבודה והמידע הנדרש לארגון ותכנון המערכות הנדרשות לתמיכה בתהליכים אלה ובמידע הנלווה להם.

יותר ויותר ארגונים משכילים להבין כי פרויקטים של: ERP, MES ,CRM, BI ועוד אינם פרויקטים של יישום טכנולוגי, אלא השקעות שמטרתן לעזור לעסק לממש את יעדיו העסקיים של הארגון ויש לבחון אותן בהתאם.

השאלות המעניינות בתהליך זה אינן שאלות טכנולוגיות אלא שאלות עסקיות. חלק מהתוצרים, שינבעו כתוצאה מהתהליך, יכולים להיות לדוגמא שינוי בנוהלי העבודה, בנוהלי בקרה, בתהליכי קבלת החלטות ו/או בהגדרת סמכויות בחברה ולא יותר. יתר על כן, ייתכנו מצבים בהם ניתן יהיה לממש את הפתרונות באופן מיידי, עוד לפני כל הפרויקט.

הבחינה מהכיוון העסקי הרבה פעמים שוברת פרדיגמות, מוכיחה שהשינוי שנדרש באופן אינטואיטיבי לא בהכרח יביא להשגת המטרות הנדרשות ועשוי לחשוף בעיות שהטיפול בהם נדרש באופן דחוף ומיידי.