Graph

אבטחת מידע והגנת פרטיות

פירמת מונרוב ושות' רואה חשיבות רבה בשמירת המידע של לקוחותינו ולשם כך נמצאת בתהליך לקבלת הסמכה לתקן אבטחת מידע ISO27001 (ניהול אבטחת מידע). הסמכה למערכת ניהול אבטחת המידע מוכיחה שהארגון נוקט באמצעים המתאימים בכדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע ולנהלו בצורה יעילה.