• MONAROV

השקעות אחראיות (ESG)

רשות ניירות ערך ממליצה על פרסום דוח אחריות תאגידית


לאחר בחינת הצורך באימוץ כללים לגילוי ובעקבות היוועצות עם הציבור, פרסמה רשות ניירות ערך את המלצותיה למתווה דיווח אחריות תאגידית להיבטי סביבה, חברה וממשל תאגידי - השקעות אחראיות (ESG).

בשנים האחרונות חל גידול בעולם של השקעה אחראית, המביאה בחשבון מלבד הרווח הכלכלי גם את הרווח הסביבתי והחברתי של ההשקעה. לדברי מייקל סטרובק, מנהל ההשקעות הראשי של קרדיט סוויס "ממשלות, עסקים ואזרחים בוחנים כעת כיצד לבנות חזרה לעולם טוב יותר לאחר מגפת הקורונה. בעוד שהמגפה תחלוף בסופו של דבר לאחר החיסון, העולם ימשיך לדבוק במטרה זו כדי להתמודד עם האתגרים הבאים העומדים לפנינו. במילים אחרות - על המשקיעים לדבוק בתפיסת העולם של השקעה כמטרה טובה ובונה".

בשנים האחרונות, חל גידור אדיר בהיקפי תעודות הסל וקרנות ההשקעה שמשקיעות בהשקעות אחראיות.

בשנת 2019 חווה התחום גידול של פי ארבעה לעומת שנת 2018, ועלה בלא פחות מ-20 מיליארד דולר. על פי תחזית של כלכלני Bank of America, כ-20 טריליון דולר נוספים צפויים לזרום למכשירי השקעה שונים של ESG במהלך שני העשורים הבאים.

במקביל לגידול בהתעניינות המשקיעים, גדל גם מספרן של החברות המדווחות על השפעתן החברתית והסביבתית. כך למשל, מעל ל- 80% מהחברות במדד S&P500 מספקות גילוי וולונטרי על תחום ה-ESG (Environmental, Social & Governance), זאת על אף שבארה"ב אין חובת דיווח על ניהול סיכוני ESG. זאת ועוד, באירופה חברות גדולות המעסיקות מעל 500 עובדים מחויבות לשלב מידע חברתי וסביבתי בדוח הכספי השנתי שיכלול גם גילוי האופן שבו פעילות התאגיד משפיעה על החברה והסביבה.

באפריל 2021, לאחר שערכה התייעצות ציבורית באשר לחובת הדיווח של החברות הנסחרות בבורסה לדווח על הסיכונים הסביבתיים והחברתיים שהן חשופות אליהם, פרסמה רשות ניירות ערך מתווה מוצע לגילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG. הרשות קוראת וממליצה לכלל התאגידים המדווחים אשר ניירות הערך שלהם נסחרים בבורסה, לפרסם לציבור המשקיעים ושאר מחזיקי העניין בהם דוח אחריות תאגידית שנתי, על בסיס וולונטרי.


הרשות ממליצה לפרסם הדוח באתר האינטרנט של התאגיד. תאגיד שירצה בכך יוכל לשלוח עותק לרשות בכדי שזה יפורסם בעמוד ייעודי באתר הרשות. הדוח יוכן על בסיס קריטריונים בינלאומיים מקובלים דוגמת GRI או SASB. כמו כן מעודדת הרשות לפרסם את הדוח בשפה האנגלית, פרסום הישרת את האינטרס של תאגידים מדווחים המעוניינים כי משקיעים בינלאומיים, כמו גם חברות דירוג, ייחשפו לדוח האחריות התאגידית שיפורסם.