Judge and Gavel

עמידה בהוראת חוק Sarbanes–Oxley

חוק סרבנס אוקסלי אשר חוקק בארה"ב בשנת 2002 הינו תולדה של הרצון להשיב ולהעלות את רמת אמון המשקיעים שנסדק בעקבות אי סדרים כספיים ותרמיות חשבונאיות אשר גרמו לקריסת חברות ענק כגון: אנרון וורלדקום. מטרת החוק לשפר את איכות הדיווח הכספי והגילוי בדוחות הכספיים ע"י חיזוק מערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בארגון.

ביום 24 לדצמבר 2009 פורסמו תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ע-2009 , אשר אימצו את המלצות דוח הועדה לבחינת כללי ממשל תאגידי בישראל ("ועדת גושן") בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית והצהרת מנהלים, או בשמן המקובל תקנות ה- SOX הישראלי (ISOX).

הרשות לני"ע בראשות פרופ' זוהר גושן החילו את הוראות ה- SOX האמריקאי בגרסה מצומצמת יותר, וקבעה בתקנות חובה על תאגידים מדווחים לצרף לדוחותיהם הצהרת מנהלים (הצהרה אישית של המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי (הנקרא: "דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית"), כמו גם חובת צירוף חוות דעת של רו"ח מבקר בקשר לאפקטיביות הבקרה הפנימית.

משרדנו מבצע פרויקטים רבים בתחום ובעל ניסיון רב בעבודות עבור חברות ציבוריות, ממשלתיות וגופים מוסדיים, המשלב את יכולותינו בתחומי ביקורת הפנים, ביקורת מערכות מידע והדיווח הכספי. אנו דוגלים במקסום הערך המוסף לארגון מיישום החוק, תוך מציאת האיזון במשאבי הארגון המושקעים בתהליך.