Accounting Documents

ניהול סיכונים וציות

סקר סיכונים

תהליכי העבודה של הארגון כרוכים בסיכון כזה או אחר. אי הוודאות יוצרת סיכונים והזדמנויות אשר יכולים לעזור או לפגוע בהשגת יעדיו של הארגון. ארגון אשר ישכיל לבצע ניהול סיכונים וציות באופן יעיל ואפקטיבי יגביר את היכולת של הארגון להתמודד באופן אפקטיבי עם אי הוודאות ולעזור בהשגת יעדיו העסקיים.

 

ניהול הסיכונים מאפשר לארגון לקבוע מהי רמת הסיכון אותה הוא מעוניין לקחת או יכול לקבל במסגרת תהליך בניית הערך לבעלי המניות. הצלחה בניהול הסיכונים תאפשר לארגון להשיג ביצועים ויעדי רווח טובים יותר, להימנע מהפסדים ולהבטיח דיווח אפקטיבי וציות להוראות החוק.

 

כיום ארגונים נדרשים לנהל סיכונים במגוון רחב של תחומים במסגרת הפעילות העסקית ומסיבות שונות, כגון: תחרותיות מול חברות אחרות, דרישה של תקנות וחוקים דוגמת באזל 2 ,Sarbanes Oxley Act 2002 , הוראה לניהול סיכוני אבטחת מידע בענף הביטוח והפנסיה, הוראת המפקח על הבנקים – ניהול בנקאי תקין – ניהול טכנולוגיית מידע, תקנים מקצועיים דוגמת תקן מקצועי מספר 18 של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל וכדומה.

 

ארגונים רבים מתחבטים בשאלות: מהי הדרך האפקטיבית ביותר ליישם מערך ניהול סיכונים בארגון? מיהו הגורם בארגון אשר נדרש לקחת את ההובלה בנושא? מהי המתודולוגיה הטובה ביותר ליישום? איזה כלים ממוחשבים יכולים להיות לעזר ביישום מערך מעיין זה? וכד'.

 

משרדנו צבר ניסיון רב בזיהוי סיכונים תפעוליים, פיננסיים, טכנולוגיים, משפטים ואסטרטגיים, ובבחינת השפעתם על תפקודן של חברות עסקיות, וכן ביישום מודל לניהול סיכונים. צוות המשרד כולל מומחים מתחומי התמחות שונים, בהם כספים, משפט, תעשיה וניהול, מחשוב ועוד, ישמח לסייע לארגונך לנהל בצורה טובה יותר את הסיכונים ולצמצמם.

ניהול סיכונים וציות

ציות להוראות הדין וקיומה של תרבות ציות הם תנאים הכרחיים לניהולו התקין של כל ארגון (להלן: “הארגון”) ולשמירה על כלל בעלי העניין.

מינוי אחראי להבטחת ציות להוראות הדין וקיומה של תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית, יסייעו לדירקטוריון ולהנהלת הארגון לקיים את אחריותם ולצמצם את החשיפה לסיכוני ציות ויביאו לשיפור המודעות והמעורבות של בעלי תפקידים בארגון.

בנוסף, גופי הרגולציה השונים ייקחו בחשבון קיומה של תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית, בבואם לקבוע אם מנהלו הכללי של הארגון קיים את חובת הפיקוח שבה הוא חב לפי הוראות הדין ובמסגרת שיקוליו להטלת עיצומים כספיים.

 

משרדנו מציע מתן מכלול שירותים בנושא, לרבות:

  • ביצוע סקר תשתיות ציות בארגון, לווידוא עמידה בדרישות הרגולציה.

  • בדיקת מכלול האספקטים הקשורים לפעילות הדירקטוריון בתחום זה - סקירת המדיניות ובקרת הדירקטוריון בפועל.

  • בדיקת פונקציית ממונה ציות ואכיפה פנימית: דרך מינויו, פעילותו, אי תלותו ומילוי מכלול תפקידיו הנגזרים מהוראות הרגולציה.

  • בדיקת שלימות ואיכות תוכנית ציות ואכיפה וההיערכות לאופן יישומה.

הבדיקות השונות יבוצעו ע”י מבקרים מנוסים ממשרדנו, בעלי מומחיות והכרה מעמיקה בתחום הציות והאכיפה הפנימית.

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה בנושא ולהעמיד לרשותכם את הניסיון הרב שנצבר על ידי צוות העובדים במשרדנו.