Hotel-2

מלונאות ותיירות

אחד מענפי הפעילות החשופים ברמת סיכון גבוהה לגניבות, מעילות, כשלים תפעוליים ואי סדרים הגורמים לבזבוז, הינו ענף המלונאות. הענף מאופיין בעובדים לא מקצועיים, עם שעורי תחלופה גבוהים ובשכר נמוך. בנוסף לכך, רווחים נמוכים בתחום המזון והמשקאות, תקבולים בכסף מזומן וזמינות של פריטים גניבים, מביאים לצורך בביצוע בקרות מקיפות, על מנת למנוע פחת ואובדנים בפעילות המלון.
למשרדנו התמחות ייעודית בענפי המלונאות והתיירות – מחלקת המלונאות צברה ניסיון רב בביצוע בקרה, ביקורת פנימית וסקרי מעילות במגוון רחב של מלונות וענפי התיירות. לצוות העובדים הכרות מעמיקה עם כל תהליכי העבודה הקיימים במלון והמחלקות השונות כגון: קבלה והזמנות, מזון ומשקאות, משק, מטבח, אירועים וכנסים, כספים, ביטחון, בטיחות מזון ועוד.
בנוסף, לצוות ידע רב וניסיון מוכח בתחקור נתונים ומיפוי תהליכים בתוכנות מלונאיות רבות כגון Optima (Silverbyte), Opera, Micros-Fidelio  ועוד.
במסגרת פעילות המחלקה אנו מעניקים  שירותי ביקורת בנושאים הבאים:
•    מלאים ותפעולם, מחסני מזון ומשקאות, מטבח ומשיכת פריטים ללא רישום (Direct)
•    משאבי אנוש והדרכה
•    הזמנות פנימיות או רשתיות
•    רכש, התקשרות עם ספקים ותפעול מלאי.
•    גבייה והכנסות של כלל מחלקות המלון.
•    מחלקת הכספים על כלל היבטיה.
•    ביקורת פנימית ספציפית על כל מחלקה במלון במידת הצורך – קבלה, ספא אירועים, מסעדה, חדר אוכל ועוד – תוך שימת דגש בכל מחלקה על ההיבטים הבעייתיים וטעוני השיפור.
נשמח לעמוד לרשותכם בפרטים נוספים.