Money%20Laundering.%20Money%20Laundering

איסור הלבנת הון

בעקבות כניסת חוק איסור הלבנת הון (התש”ס, 2000) והצווים הנלווים אליו, התעורר הצורך למנוע מקרי הלבנת הון בגופים הפועלים במגזר הפיננסי במשק, ביניהם – קופות גמל, תאגידים בנקאיים, חברי בורסה, נותני שרותי מטבע וכדומה.
בפסיקות האחרונות בארץ הושם דגש לא רק על “העבריין” שמנסה להלבין הון, אלא גם על מערך מנהלי התאגיד הפיננסי שאמור למנוע פעילות של הלבנת הון. לאור האמור, תאגידים במגזר הפיננסי חשופים לתביעות ועיצומים כספיים על הפרות חוק זה, ומנהלים בארגון חשופים להעמדה לדין פלילי.
משרד מונרוב ושות' מציע מגוון שירותים המיועדים לגופים בתחום הפיננסי בתחום איסור הלבנת הון. בין השירותים:
•    ביקורת כוללת בתאגיד על יישום חוק איסור הלבנת הון.
•    ביקורת כוללת בתאגיד ע”פ צו איסור הלבנת הון לחברי בורסה וקופות גמל.
•    ניתוח פערים (Gap Analysis) על מצב תהליכי הבקרה בתאגיד למול דרישת יישום הדיווח חוק איסור הלבנת הון.
•    ביצוע ניתוחים בחשבונות התאגיד באמצעות תוכנת ACL על מנת לאתר פעולות חריגות שעלולות להיחשב כהלבנת הון.
•    בבניית מערכת אשר תתריע להנהלת הארגון על אי עמידה בדרישות חוק איסור הלבנת הון – דיווחים סובייקטיביים.
משרד מונרוב ושות'  מעסיק אנשי מקצוע מתחום המאבק בהלבנת הון הכולל רואי חשבון, עורכי דין, חוקרים ואנשי מחשוב.
לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות לשותף האחראי רו”ח לירון רוזנבלום.